Denní medievista
Denní medievista

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Markrabě Vladislav Jindřich. Proměna Moravy knížecí v markrabskou

31. srpna v 8:00 - 1. září v 17:00

31. 8. 2022 – STŘEDA | MITTWOCH

10.00–10.45 Prezence účastníků | Anmeldung der Teilnehmer
10.45–11.00 Uvítání | Begrüßungsreden
Jakub Malačka, starosta města Znojma | Bürgermeister von Znaim
Jiří Kacetl, zastupitel města Znojma | Gemeinderat von Znaim
11.00–11.30 Úvodní referát | Der Eröffnungsvortrag
Martin Wihoda (Brno): Znojemský rok 1222 | Das Znaimer Jahr 1222
11.30–14.00 I. PŘEDPOKLADY | VORAUSSETZUNGEN
Jan Klápště (Praha): Změna | Die Verwandlung
Roman Zehetmayer (St. Pölten): Österreichische Adelige am Hof der mährischen
Markgrafen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts | Rakouští šlechtici na dvoře
moravských markrabat v první polovici 13. století
Robert Antonín (Ostrava): Církev a společnost v českých zemích v procesu „velké
změny“ | Kirche und Gesellschaft in den böhmischen Ländern im Prozess der „großen
Verwandlung“
Philipp Wollmann (München): „A sede apostolica delegati“ – Geistliche aus den Diözesen
Prag und Olmütz als Richter des Papstes im Grenzgebiet zu Österreich | Duchovní z pražské
a olomoucké diecéze jako papežští sudí v pohraničí s Rakousy
DISKUSE | DISKUSSION
14.00–15.00 Přestávka na oběd | Die Mittagsessenpause
15.00–17.30 II. ZNOJMO JAKO PŘÍKLAD | ZNAIM ALS BEISPIEL
Marek Peška, Václav Kolařík (Brno): Hradiště svatého Hypolita ve 12. století | Pöltenberg
im 12. Jahrhundert
Rudolf Procházka (Brno): Proměna předhradí v město | Die Verwandlung der Vorburg in eine Stadt
Libor Jan (Brno): Vznik městské obce | Entstehung der Stadtgemeinde
Libor Zajíc (Brno): Mezi premonstráty, křižovníky a mendikanty: Církevní správa
v první polovině 13. století | Zwischen den Prämonstratensern, Kreuzherren und
Mendikanten: Die kirchliche Verwaltung in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts
DISKUSE | DISKUSSION
18.00–19.15 Zádušní mše svatá za markraběte Vladislava Jindřicha | Die heilige Seelenmesse für
Markgrafen Wladislaus Heinrich
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava | Pfarrkirche Mariä-Himmelfahrt und
St. Wenzel, Znojmo-Louka
Latinská liturgie; celebruje děkan a farář znojemský | Lateinische Liturgie; zelebriert vom
Znaimer Pfarrer und Dechant Mons. Jindřich Bartoš
Cantus choralis: Svatomichalská gregoriánská schola Brno
Akci spoluorganizuje Jihomoravské muzeum ve Znojmě | Die Veranstaltung wird vom
Südmährischen Museum Znaim mitorganisiert

1. 9. 2022 – ČTVRTEK | DONNERSTAG

9.00–9.30 Prezence účastníků | Anmeldung der Teilnehmer
9.30–12.30 III. ZEMSKÉ SOUŘADNICE | DIE LANDESKOORDINATEN
Martin Zezulka (Brno): Morava markraběte Přemysla | Mähren des Markgrafen Przemysl
Pavel Šlézar (Olomouc): Dlouhý počátek velké změny | Der lange Anfang der „großen
Verwandlung“
Petr Hrubý (Brno): Přemyslovské stříbro | Das Przemysliden-Silber
David Kalhous, Lukáš Reitinger (Brno): Morava Přemysla Otakara II. | Mähren des
Markgrafen Ottokar II. Przemysl
DISKUSE | DISKUSSION
12.30–13.00 ZÁVĚR KONFERENCE | DER TAGUNGSABSCHLUSS
Mikuláš Netík (Brno|München): Shrnutí | Resümee
13.00–14.30 Přestávka na oběd | Die Mittagsessenpause
14.30–17.00 Prohlídka louckého kláštera | Besichtigung des Stiftes Klosterbruck
18.00–22.00 Slavnostní večer v louckém klášteře s ochutnávkou vín VOC Znojmo | Festveranstaltung
und Empfang im Stift Klosterbruck und Verkostung der VOC-Weine der Znaimer Region

Podrobnosti

Zahájení:
31. srpna v 8:00
Ukončení:
1. září v 17:00
Rubriky Akce:
,