Denní medievista
Denní medievista

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Stát a právo v běhu času 2022

23. června v 8:00 - 24. června v 17:00

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference, na které vedle právních historiků, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory.

Předpokládaná délka konferenčních příspěvků je cca 15 min. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 31. 5. 2022 na adrese: http://fpr.zcu.cz/State-Law

Konferenční poplatek: Kč 1.500,– nebo EUR 55,–. Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.500,–) prosíme zaplatit do 31. 5. 2022 na náš účet vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003 Konstantní symbol: 0308 Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno Konferenční poplatek v eurech (EUR 55,–) prosíme zaplatit do 31. 5. 2022 na náš účet: Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic SWIFT address: KOMBCZPPXXX číslo účtu / account number: 4845500267 IBAN: CZ0401000000004845500267 Bankovní kód / Bank Code: 0100 Variabilní symbol / Variable symbol: 324003 Konstantní symbol / Constant symbol: 0308 Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname Poplatek / Charles-details: OUR

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled dostupný například na https://www.visitplzen.eu/ubytovani/.

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku: Rozsah příspěvku: 10 – 15 normostran textu (větší rozsah lze případně domluvit individuálně) Jazyk: český, slovenský, polský, německý nebo anglický Resumé: anglické (včetně přeloženého názvu příspěvku) Formát: doc, docx, rtf Typ písma: Times New Roman Velikost písma: 12 Řádkování: 1,5 Součástí textu je standartní poznámkový aparát vytvořený za využití funkce vložit poznámky pod čarou. Uveďte osobní údaje o autorovi (jméno a příjmení s tituly, pracoviště). Případné obrázky s jasnou identifikací v názvu dodejte samostatně, v dostatečné tiskové kvalitě, každý jako zvláštní soubor. Popisky k obrázkům uveďte ve zvláštním souboru. Citační norma pro jednotlivé druhy zdrojů:
• monografie: GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthümer. Band 1. Leipzig, 1899, s. 356-385.
• článek v periodiku: KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestněprávní revue 4, 2002, s. 25-30.
• článek ve sborníku: ZOULÍK, F. Soudcovské právo. In: GERLOCH, A. (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha, 2002, s. 93.
• archivní prameny: Státní okresní archiv (dále SOkA) Cheb, fond 1, Archiv města Cheb (dále fond 1), kniha č. inv. 98, Das Buch der Gebrechen, fol. 1r; Tamtéž, listina č. inv. 345.
• edice pramenů: ZACHOVÁ, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 4. Dolní Břežany, 2004, s. 660–661, č. 1411.
• příspěvek ve sborníku dostupném na webu: ALBERT, P. Co jsem viděl, to jsem viděl. In: Pohledy do minulosti 2. [online], poslední revize 1998 [cit. 30. 10. 2011]. URL: <http://www.kukatko.cz/2-1998/Pohledy2.pdf>, s. 97–121.
• webový zdroj:
B. A., Jaroslav Heyrovský. In: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online], poslední revize 28. 1. 2012 [cit. 30. 1. 2012]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD>

Podrobnosti

Zahájení:
23. června v 8:00
Ukončení:
24. června v 17:00
Rubriky Akce:
,

Místo konání

Fakulta právnická západočeské univerzity v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14
Plzeň, Česká republika
+ Google Mapa
Webová stránka:
http://www.fpr.zcu.cz/